TLAČ A TABAKOVÉ VÝROBKY

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2012

01.12.2011 10:57

1.      Všeobecné obchodné podmienky

predaja tovaru spoločnosťou MEDIAPRESS LUČENEC spol. s r.o. pre rok 2012.

 

 

1.            Všeobecné ustanovenia

1.1          Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti MEDIAPRESS LUČENEC spol. s r.o. (ďalej len ,,VOP“) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji a nákupe periodickej a neperiodickej tlače predávajúceho kupujúcemu. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť MEDIAPRESS LUČENEC spol. s r.o. a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 2.1 VOP.

1.2          Tieto VOP predaja a nákupu periodickej a neperiodickej tlače zmluvné strany uskutočňujú v regióne pôsobnosti (mestá a obce) podľa prílohy č. 1 k týmto VOP.

 

2.            Registrácia kupujúceho

2.1          Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Za účelom registrácie musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky:

                a)            predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ

                b)            predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ak je                                               kupujúci zapísaný v obchodnom registri,

              c)              predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak                                    je kupujúci platiteľom DPH,

              d)              poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre                                      účely tejto zmluvy.

 

3.            Objednávanie a odber tovaru

3.1          Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy.

Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:

                a)            v predajnom sklade predávajúceho uvedenom v prílohe č. 1 týchto VOP a to každý deň                                           počas pracovnej doby, s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov

                b)            dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, pričom                                            minimálny  jednorázový  predaj  periodickej  tlače kupujúcim je 100,00 týždenne

                             v spotrebiteľských cenách bez DPH, minimálne 8 po sebe nasledujúcich týždňov.

                c)            považuje aj subjekt jedným kupujúcim sa na účely týchto VOP, ktorý vlastní a prevádzkuje                                    aspoň 25 prevádzok  na  území  SR, ktoré nemusia vždy vystupovať pod jeho obchodným                                   menom, pričom súhrn odberu všetkých prevádzok na území SR sa považuje za odber toho                                               jedného subjektu.

                V prípade, ak predávajúci odovzdáva tovar kupujúcemu na dohodnutom odbernom mieste do tzv. odkladacej skrinky, je kupujúci povinný zabezpečiť jej primeranú veľkosť s ohľadom na odoberané množstvo a sortiment tovaru v zmysle týchto VOP. Zároveň kupujúci je povinný zamedziť prístupu tretím osobám na dohodnuté odberné miesto, resp. do odbernej skrinky. Ak kupujúci túto povinnosť zanedbá, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu.

3.2          Kupujúci môže odoberať tovar od predávajúceho iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávky tlače, v takomto prípade predávajúci nie je povinný dodať tovaru kupujúcemu.   

3.3          Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.

3.4          Vyžiadanú remitendu podľa bodu 3.6.1  preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod.

3.5          Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody

na tovare na kupujúceho.

Prevzatím nepredaného tovaru predávajúcim od kupujúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na predávajúceho.

                Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia na dodacom liste.

 

3.6 Množstvá tovaru

Kupujúci si môže vybrať objednanie a  dodanie tovaru jednou z nasledujúcich alternatív:

3.6.1    Sortiment a množstvá dodávaného  tovaru určuje predávajúci na základe programu spolupráce OPTIMÁL podľa bodu 7 týchto VOP. Vyžiadanú remitendu je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu podľa remitendného  výkazu, vzor ktorého tvorí prílohu Zmluvy o dodávke  a odbere periodickej a neperiodickej tlače, s ktorými bude kupujúci oboznámený pred podpisom Zmluvy o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače.

3.6.2    Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje písomnou objednávkou kupujúci. Kupujúci musí 10 pracovných dní pred prvou dodávkou tovaru doručiť predávajúcemu písomnú objednávku tovaru. Následné zmeny v dodávaných množstvách a sortimente môže kupujúci urobiť iba zaslaním písomnej objednávky a to vždy tak, aby bola doručená predávajúcemu najneskôr každý pondelok do 12,00 hod. Zmeny v sortimente a množstvách dodávaných denníkov budú urobené najskôr prvú stredu nasledujúcu po pondelku v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných týždenníkov budú urobené najskôr do 14 dní od pondelka v ktorom bola doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných mesačníkov budú urobené najskôr do 60 dní od pondelka v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Nepredaný tovar zostáva majetkom kupujúceho.

3.6.3     Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.

 

4.            Cena tovaru a jej úhrada

4.1          Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa vzorca: /(spotrebná cena – DPH) – obchodná zľava/ + DPH.

4.2          Cenník spotrebiteľských cien bude aktualizovaný dodacím listom pri každej dodávke.

4.3          Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar, tak aby najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúcemu alebo uhradená v hotovosti, a to na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.4          Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny: (i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo (ii) úhradou v hotovosti na bankový účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho alebo jej prijatie predávajúci písomne potvrdil.

 

5.            Zľavy

                Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom predávajúcim.

 

5.1          Veľkoobchodná zľava

5.1.1       Veľkoobchodná zľava je 7%. V prípade, že kupujúci na konkrétny predajný bod  nedosiahne minimálny jednorázový predaj periodickej tlače 100,00 € týždenne v spotrebiteľských cenách bez DPH minimálne 8 po sebe nasledujúcich týždňov a požaduje dodávku tovaru na náklady dodávajúceho veľkoobchodná zľava sa upraví na 5% resp. dodávateľ nie je povinný ho zásobovať

5.2          Zľava za objem predaného tovaru

                V prípade, ak kupujúci splní podmienku kumulatívneho objemu predaja vo všetkých svojich predajných bodoch  Objem predaja znamená rozdiel medzi vystavenými faktúrami a vystavenými dobropismi (bez DPH) kumulatívne za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu 31.10. príslušného roku v ktorom sa nárok na zľavu vypočítava, prináleží mu na obdobie 01.01. do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roku zľava podľa nasledovnej tabuľky. Objem predaja znamená rozdiel medzi vystavenými faktúrami a vystavenými dobropismi (bez DPH) za predanú tlač s dátumom dodania tovaru vo vyššie uvedenom období.

 

Komulatívny objem predaja

zľava v %

Nad    7 595,00 € bez DPH

   1%

Nad    9 493,00 € bez DPH

   2 %

Nad  11 392,00 € bez DPH

   3 %

Nad  13 291,00 € bez DPH

   4 %

Nad  15 190,00 € bez DPH

   5 %

 

V prípade nového odberateľa (ak nie sú k dispozícii údaje o obratoch za predošlé účtovné obdobie) sa nárok na zľavu vypočíta  na základe 10 fakturácií pričom hodnotenie sa prevádza po 13 týždňoch a po odpočítaní prvých 3 faktúr sa počíta obrat 4 – 13 faktúrou.

 

Kumulatívny objem prvých 10 fakturácií

zľava v %

nad  1 458,24 € bez DPH

   1 %

nad  1 822,66 € bez DPH

   2 %

nad  2 187,26 € bez DPH

   3 %

nad  2 551,87 € bez DPH

   4 %

nad  2 916,48 € bez DPH

   5 %

 

Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 14. fakturácie od začatia spolupráce.

               

V prípade, že sa miera inflácie určená štatistickým úradom SR za sledované obdobie zvýši o viac ako 1%, je predávajúci oprávnený navýšiť komulatívne objemy predaja úmerne percentuálnemu zvýšeniu miery inflácie.

 

5.3          Zľava za platobnú disciplínu

                V prípade, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradami za vystavené faktúry voči predávajúcemu v sumáre viac ako 52 dní za všetky úhrady v predošlom účtovnom období (kalendárny rok), prináleží mu na ďalšie účtovné obdobie (kalendárny rok) dodatočná zľava vo výške 1%. Uvedená zľava sa plynutím rokov neakumuluje, uplatňuje sa vždy v bežnom roku za uplynulé účtovné obdobie.

                V prípade nového odberateľa má tento nárok na túto zľavu pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá  záväzky za dodávky tlače voči spoločnosti MEDIAPRESS LUČENEC spol.s r.o. z predošlých období. Táto podmienka sa týka aj spoločností v ktorých bol, alebo je odberateľ štatutárnym zástupcom, spoločníkom, alebo je oprávnený v ich mene konať.

5.4          Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMÁL

                V prípade, že kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMÁL – optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru za účelom zabezpečenia maximálnej možnosti prístupu širokej verejnosti k informáciám podávaným prostredníctvom tlače – prináleží mu zľava vo výške 2%.

 

6.            Balenie a označenie tovaru

6.1          Kupujúci je oprávnený tovar ďalej predávať len v orginálnom prevedení (resp. balení) a za ceny na prislúchajúcom dodacom liste. Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.

6.2          Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 6.1 tohto článku.

 

7.            Program spolupráce OPTIMÁL

7.1          Optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru

                Kupujúci súhlasí s tým, že sortiment a množstvá kompletnej periodickej tlače bude určovať predávajúci na základe predošlých predajných výsledkov kupujúceho, ktoré predávajúci eviduje vo svojom distribučnom systéme a na základe množstva jemu dodaného tovaru jeho dodávateľom a to tak, aby celková remitenda kupujúceho za obdobie uzavretého kalendárneho štvrťroka nepresiahla 50 %.

7.2          Sortiment a množstvo dodávaného tovaru zohľadňuje zabezpečenie prístupu občanov k informáciám v zmysle znenia ustanovení Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ako i práva  vydavateľov  rozhodovať o spôsobe rozširovania tlače v zmysle znenia Zákona č. 81/1966 Zb. v platnom znení o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

 

8.            Účinnosť

                Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2012.

 

9.            Spoločnosť MEDIAPRESS LUČENEC spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.